LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ

LIÊN KẾT WEBSITE

THỜI GIAN LÀ VÀNG

THỜI TIẾT SƠN LA

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tin giáo dục

  Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 18-02-2013

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hà
  Ngày gửi: 05h:16' 09-02-2013
  Dung lượng: 39.5 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  "Trường THPT Mai Sơn
  Năm học 2012 - 2013
  Học kỳ 2" THỜI KHOÁ BIỂU
  BUỔI CHIỀU
  Thực hiện từ ngày 18 tháng 02 năm 2013

  THỨ TIẾT "10A1
  (D.Huân)" "10A2
  (N.Hồng)" "10B1
  (Chu)" "10B2
  (M.Anh)" "10B3
  (V.Ánh)" "10B4
  (Nhung)" "10B5
  (Thu Hà)" "10B6
  (Nga)" "10B7
  (T.Tuấn)" "10B8
  (H.Hảo)" 11A1NG 11A2NG 11B1NG 11B2NG 11B3NG 11B4NG 11B5NG 11B6NG 11B7NG 11B8NG 11B9NG 11B10NG
  2 1 NNgữ - Đ.Vân Sinh - P.Nhung GDQP - P.Kiên Văn - M.Anh Sử - T.Phượng Hóa - D.Huân NNgữ - Thu Hà NNgữ - Nga Hóa - V.Ánh CN - L.Hằng
  2 Hóa - D.Huân Toán - Toàn Sinh - P.Nhung Văn - M.Anh NNgữ - Thu Hà TD - T.Năm Tin - L.Quỳnh CN - L.Hằng Sử - T.Phượng Lý - Ngô Hà Nghề - P.Hồng Nghề - T.ánh Nghề - K.Hạnh
  3 TD - T.Năm Toán - Toàn Lý - Ngô Hà NNgữ - Đ.Vân Hóa - V.Ánh NNgữ - Nga Hóa - D.Huân Sử - T.Phượng TD - P.Kiên Văn - Quân Nghề - P.Hồng Nghề - T.ánh Nghề - K.Hạnh
  4 Tin - L.Quỳnh NNgữ - Đ.Vân Sử - T.Phượng CN - P.Nhung GDCD - Chu Văn - M.Anh Sinh - L.Hằng TD - P.Kiên Toán - T.Tuấn Văn - Quân Nghề - P.Hồng Nghề - T.ánh Nghề - K.Hạnh
  5 CN - P.Nhung Tin - L.Quỳnh Hóa - D.Huân Toán - Toàn Lý - Ngô Hà GDQP - P.Kiên GDCD - Chu Toán - T.Tuấn Sinh - L.Hằng GDCD - H.Hảo Nghề - P.Hồng Nghề - T.ánh Nghề - K.Hạnh
  6 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  3 1 NNgữ - Đ.Vân Toán - Toàn Lý - Ngô Hà Sinh - P.Nhung Hóa - V.Ánh Tin - L.Quỳnh NNgữ - Thu Hà Sinh - L.Hằng GDCD - Nhung Toán - T.Tuấn
  2 Toán - Toàn Sử - T.Phượng NNgữ - Đ.Vân Lý - Ngô Hà NNgữ - Thu Hà Sinh - P.Nhung TD - T.Năm Hóa - V.Ánh TD - P.Kiên Toán - T.Tuấn
  3 Sinh - P.Nhung NNgữ - Đ.Vân TD - T.Năm Tin - L.Quỳnh Lý - Ngô Hà Hóa - D.Huân Sử - T.Phượng Tin - Cúc CN - L.Hằng TD - P.Kiên
  4 Tin - L.Quỳnh Hóa - D.Huân Sử - T.Phượng Toán - Toàn GDQP - P.Kiên TD - T.Năm CN - Ngọc Văn - Hậu Tin - Cúc Hóa - V.Ánh
  5 Sử - T.Phượng GDQP - P.Kiên Tin - L.Quỳnh Toán - Toàn Sinh - P.Nhung CN - Ngọc Hóa - D.Huân Văn - Hậu Hóa - V.Ánh Tin - Cúc
  4 1 Văn - N.Hồng NNgữ - Đ.Vân Toán - Toàn CN - P.Nhung Lý - Ngô Hà NNgữ - Nga Văn - M.Anh CN - L.Hằng Văn - Hậu Địa - Dũng
  2 Văn - N.Hồng TD - T.Năm CN - P.Nhung NNgữ - Đ.Vân Tin - L.Quỳnh Sử - T.Phượng Văn - M.Anh NNgữ - Nga Văn - Hậu Lý - Ngô Hà Nghề - P.Hồng Nghề - T.ánh Nghề - Mộc Nghề - Liên
  3 Toán - Toàn CN - P.Nhung Lý - Ngô Hà Sử - T.Phượng Văn - Hậu CN - Ngọc TD - T.Năm GDQP - P.Kiên Lý - K.Hạnh Sinh - L.Hằng Nghề - P.Hồng Nghề - T.ánh Nghề - Mộc Nghề - Liên
  4 Toán - Toàn Tin - L.Quỳnh NNgữ - Đ.Vân TD - T.Năm Sử - T.Phượng Địa - Cường Lý - K.Hạnh TD - P.Kiên CN - L.Hằng NNgữ - Duyên Nghề - P.Hồng Nghề - T.ánh Nghề - Mộc Nghề - Liên
  5 Địa - Cường Sử - T.Phượng Tin - L.Quỳnh Lý - Ngô Hà CN - P.Nhung Lý - K.Hạnh CN - Ngọc Tin - Cúc NNgữ - Duyên CN - L.Hằng Nghề - P.Hồng Nghề - T.ánh Nghề - Mộc Nghề - Liên
  5 1 GDCD - H.Hảo Văn - N.Hồng Toán - Toàn Sử - T.Phượng Toán - H.Anh Lý - K.Hạnh Văn - M.Anh Toán - T.Tuấn GDQP - P.Kiên Tin - Cúc
  2 CN - P.Nhung Văn - N.Hồng Toán - Toàn Hóa - D.Huân TD - T.Năm Toán - H.Anh Sử - T.Phượng Lý - K.Hạnh Tin - Cúc TD - P.Kiên Nghề - N.Hạnh
  3 NNgữ - Đ.Vân TD - T.Năm Văn - N.Hồng GDQP - P.Kiên NNgữ - Thu Hà Toán - H.Anh Địa - Cường Văn - Hậu NNgữ - Duyên Sử - T.Phượng Nghề - N.Hạnh
  4 Lý - T.Đạo Địa - Cường TD - T.Năm NNgữ - Đ.Vân Văn - Hậu NNgữ - Nga NNgữ - Thu Hà Sử - T.Phượng Lý - K.Hạnh GDQP - P.Kiên Nghề - N.Hạnh
  5 Văn - N.Hồng Lý - T.Đạo NNgữ - Đ.Vân Địa - Cường Văn - Hậu GDCD - Nhung Lý - K.Hạnh NNgữ - Nga Địa - Dũng NNgữ - Duyên Nghề - N.Hạnh
  6 1 Hóa - D.Huân Toán - Toàn Địa - Cường Lý - Ngô Hà Toán - H.Anh Sử - T.Phượng Tin - L.Quỳnh Lý - K.Hạnh NNgữ - Duyên Toán - T.Tuấn
  2 Sử - T.Phượng Hóa - D.Huân Toán - Toàn Văn - M.Anh Toán - H.Anh Tin - L.Quỳnh Lý - K.Hạnh Văn - Hậu Toán - T.Tuấn NNgữ - Duyên Nghề - P.Hồng Nghề - Liên Nghề - N.Hạnh
  3 Lý - T.Đạo CN - P.Nhung Văn - N.Hồng Hóa - D.Huân Văn - Hậu Văn - M.Anh Toán - H.Anh Địa - Cường Sử - T.Phượng Lý - Ngô Hà Nghề - P.Hồng Nghề - Liên Nghề - N.Hạnh
  4 Toán - Toàn Văn - N.Hồng CN - P.Nhung Tin - L.Quỳnh Địa - Cường Lý - K.Hạnh Toán - H.Anh Toán - T.Tuấn Văn - Hậu Sử - T.Phượng Nghề - P.Hồng Nghề - Liên Nghề - N.Hạnh
  5 Văn - N.Hồng Lý - T.Đạo GDCD - Chu Toán - Toàn CN - P.Nhung Toán - H.Anh Văn - M.Anh Toán - T.Tuấn Văn - Hậu Văn - Quân Nghề - P.Hồng Nghề - Liên Nghề - N.Hạnh
  7 1 NNgữ - Đ.Vân GDCD - H.Hảo Hóa - D.Huân GDCD - Chu Tin - L.Quỳnh Toán - H.Anh GDQP - P.Kiên NNgữ - Nga Lý - K.Hạnh Toán - T.Tuấn
  2 GDQP - P.Kiên Văn - N.Hồng NNgữ - Đ.Vân Văn - M.Anh TD - T.Năm NNgữ - Nga Toán - H.Anh Hóa - V.Ánh Toán - T.Tuấn NNgữ - Duyên Nghề - Liên
  3 TD - T.Năm Lý - T.Đạo Văn - N.Hồng NNgữ - Đ.Vân NNgữ - Thu Hà Văn - M.Anh Toán -
   
  Gửi ý kiến